Виробнича практика 2020

Практика

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться в оснащених відповідним чином майстернях коледжу, а також на сучасних підприємствах і в органах та підрозділах будівельної галузі. 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддям праці в будівельній галузі в межах їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Передипломна практика

Списки студентів на практику: